Uczniów

Gryffindor

176

Hufflepuff

124

Ravenclaw

98

Slytherin

173

Ogółem

571

W rezerwie

1
Wyszukaj ucznia:

  Najlepsi uczniowie:

  Hermi McJohn 1156 pkt
  Daria Valiente 728 pkt
  Lemin Poznański 501 pkt
  Will White 340 pkt
  Nelia Anderson 251 pkt

  Opiekun: prof. Arsen McGreen

  Prefekt: Hermi McJohn

  Prefekt: Lemin Poznański

  Kapitan: -

  Specjalista: -


  zobacz więcej

  Najlepsi uczniowie:

  Laura Wagner 1021 pkt
  Loren Snape 627 pkt
  Ralph Limb 448 pkt
  Nessa Anarion 197 pkt
  Ellie Sulliven 193 pkt

  Opiekun: prof. Aurora Fly

  Prefekt: Laura Wagner

  Prefekt: Nessa Anarion

  Kapitan: -

  Specjalista: -


  zobacz więcej

  Uczniów

  Gryffindor

  176

  Hufflepuff

  124

  Ravenclaw

  98

  Slytherin

  173

  Ogółem

  571

  W rezerwie

  1
  Wyszukaj ucznia:

  18:00-21:00

  Numerologia

  wh_wieza_polnocna

  18:00-21:00

  Numerologia

  wh_wieza_polnocna

  18:00-21:00

  Numerologia

  wh_wieza_polnocna

  Statut szkolny.

  1. Wirtualny Hogwart im. Syriusza Croucha (zwany dalej WH) jest stroną tworzoną przez fanów twórczości J. K. Rowling. WH to wirtualna szkoła, mająca na celu przekazywanie wiedzy związanej z książkami „Harry Potter” oraz szeroko rozumianą magią.
  2. Wirtualny Hogwart zrzesza ludzi w sposób dobrowolny – każdy może tworzyć społeczność szkoły i każdy może w dowolnej chwili ją opuścić, nie ponosząc z tego tytułu żadnych konsekwencji.
  3. Nikt nie otrzymuje korzyści finansowych i materialnych z tytułu przynależności do WH. Strona jest całkowicie darmowa.
  4. Na stronie obowiązuje całkowity zakaz udostępniania danych personalnych osób trzecich bez ich zgody. Wszystkie czynności łamiące przepisy prawne obowiązujące w Polsce spotkają się z natychmiastową reakcją władz WH.
  5. Dyrektor szkoły to osoba zajmująca się w sposób aktywny szkołą, podejmująca decyzje związane ze szkołą, obsadzająca funkcje w szkole, jeżeli zarząd nie wyraża na nie sprzeciwu. Rezygnujący ze stanowiska dyrektor jest zobowiązany zaproponować swojego następcę do akceptacji Zarządu bądź oddać mu bezpośrednią władzę, a jego (Zarządu) zadaniem będzie znalezienie odpowiedniego kandydata na to stanowisko. W skład zarządu musi wchodzić aktualny właściciel strony.
  6. Zarząd jest nadrzędną jednostką w szkole i pośrednio decyduje o jej funkcjonowaniu, nie uczestnicząc aktywnie w jej życiu. Od momentu powołania Zarządu każdy Dyrektor, przyjmując do Dyrekcji nową osobę bądź starą usuwając ze stanowiska, ma obowiązek poinformowania o tym członków Zarządu. Zarząd Wirtualnego Hogwartu ma prawo jednogłośnie wybrać nowego dyrektora bądź odwołać aktualnego, kierując się prawidłowym funkcjonowaniem i dobrem szkoły.

  Regulamin uczniowski.

  1. Uczeń ma prawo:
   1. Nie zgadzać się z decyzją profesora.
   2. Nie pojawić się na zajęciach, usprawiedliwiając się poprzez wysłanie wiadomości przez sowę lub kominek nauczyciela, który ma lekcję podczas nieobecności ucznia.
   3. Wypisać się ze szkoły.
   4. Domagać się zmiany regulaminu, zmiany systemu punktacji oraz zmian dotyczących prowadzenia zajęć.
   5. Zdać do kolejnej klasy z maksymalnie:
    1. w klasach I i II - dwoma nieklasyfikacjami/ocenami Troll (w każdej z klas). W przypadku braku klasyfikacji lub oceny Troll, uczeń ma prawo wnioskować bezpośrednio do Dyrektora WH o umożliwienie warunkowego zaliczenia przedmiotu na najniższą zaliczającą ocenę, tj. Okropny. Egzamin klasyfikacyjny odbywa się po zakończeniu roku szkolnego, nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego. Termin egzaminu ustala Dyrektor wraz z zainteresowanymi uczniami.
    2. w klasie III uczeń nie może mieć żadnej oceny niedostatecznej.
   6. Przebywać na zajęciach niższej/wyższej klasy za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia.
   7. Brać udział w Szkolnej Lidze Quidditcha, Olimpiadach Szkolnych, Olimpiadach Międzyszkolnych i zajęciach dodatkowych.
   8. Domagać się zmiany danych osobowych podanych przy zapisie tj. imienia, nazwiska, sowy bądź nicka na czacie. Prośba będzie rozważona tylko, gdy zostanie złożona z sowy bądź nicka podanych przy zapisie.
   9. Wnioskować o zmianę domu najpóźniej do dwóch tygodni od otrzymania informacji o przyjęciu w szereg uczniów (jeżeli uczeń został przyjęty przed rozpoczęciem danego roku szkolnego, ma on dwa tygodnie na wnioskowanie o zmianę domu począwszy od pierwszego dnia zajęć lekcyjnych).
  2. Uczeń ma obowiązek:
   1. Uczęszczać na zajęcia. W przypadku stałej niemożności uczestniczenia w lekcji, uczeń ma obowiązek poinformować o zaistniałej sytuacji nauczyciela przedmiotu, Dyrekcję i opiekuna domu (wysłać maila do tych trzech osób). Na podstawie tej wiadomości Dyrekcja Szkoły podejmuje decyzję o możliwości zdawania przez ucznia egzaminu klasyfikacyjnego na zasadach określonych przez punkt 1.5 Regulaminu Szkolnego. Dyrektor może podjąć decyzję o możliwości zaliczenia roku na podstawie samych ocen.
   2. Uczyć się, zdobywać punkty dla swojego domu i godnie reprezentować szkołę.
   3. Odnosić się z szacunkiem do kolegów i koleżanek oraz profesorów wykładających w szkole.
   4. Przestrzegać regulaminu szkoły.
  3. Uczeń nie może:
   1. Przeszkadzać w prowadzeniu zajęć.
   2. Przychodzić na zebrania nauczycieli.
   3. Wchodzić do pokojów, które nie są przeznaczone dla jego obecności (np. dormitoria).
   4. Opuszczać zajęć bez poinformowania profesora.
   5. Używać zaklęć niewybaczalnych.
   6. Przeprowadzać nielegalnych pojedynków.
   7. Przebywać na lekcjach klasy, do której nie jest zapisany, jeśli akurat ma w tym czasie lekcje.

  Regulamin nauczycielski.

  1. Nauczyciel ma prawo:
   1. Nie przyjść na lekcje, wcześniej usprawiedliwiając się w newsie na stronie oraz bezpośrednio u dyrekcji. Jeśli nie ma takiej możliwości, ma dwa dni od daty odwołanej lekcji na dosłanie usprawiedliwienia.
   2. Ukarać ucznia szlabanem za złe zachowanie.
   3. Pobierać wynagrodzenie za nauczanie w szkole.
   4. Organizować konkursy, kółka zainteresowań i inne zajęcia dydaktyczne po uprzedniej konsultacji z Dyrekcją.
   5. Być redaktorem gazety szkolnej.
   6. Domagać się usunięcia innego profesora argumentując odpowiednio swoją decyzję. Warunkiem jest odpowiednia petycja zawierająca podpisy 5 prefektów i 50% nauczycieli. W przypadku, gdy petycja nie będzie słusznie uargumentowana, dyrektor może ją odrzucić bez względu na liczbę podpisów.
   7. Domagać się usunięcia członka dyrekcji argumentując odpowiednio swoją decyzję. Warunkiem jest odpowiednia petycja zawierająca podpisy wszystkich prefektów i 90% nauczycieli. W przypadku, gdy petycja nie będzie słusznie uargumentowana, dyrektor może ją odrzucić bez względu na liczbę podpisów.
   8. Zawiesić nauczanie odpowiednio to argumentując. Nauczanie musi być zawieszone na czas określony, który jest do ustalenia.
   9. Zwiększyć ilość zajęć, jeżeli jest to wymagane.
   10. Przyspieszyć zajęcia za zgodą Dyrekcji, odpowiednio argumentując przyspieszenie.
   11. Być rozliczonym w postaci Złotych Feniksów za swoje ponadprzeciętne działania na terenie szkoły wedle kryteriów opisywanych przez właściwy temu dokument.
   12. Dać uczniowie szansę na poprawienie ocen cząstkowych. Nie jest to jednak jego obowiązkiem.
   13. Nie przyjąć ucznia do klasy trzeciej, jeśli jego ocena jest niższa niż Zadowalający z danego przedmiotu po ukończeniu klasy drugiej.
  2. Nauczyciel ma obowiązek:
   1. Nauczać w szkole.
   2. Przyznawać uczniom punkty oraz wystawiać im oceny w skali ogólnie przyjętej w Systemie Oceniania.
   3. Przychodzenia na obowiązkowe zebrania Rady Pedagogicznej.
   4. Odnosić się z szacunkiem do profesorów i uczniów naszej szkoły.
   5. Wykonywać polecenia wszystkich członków dyrekcji.
   6. Pomagać uczniom w zrozumieniu treści nauczania ich przedmiotu, nawet w wymiarze ponad lekcyjnym.
   7. Uzupełnić wpis w dzienniku w ciągu trzech dni (nie licząc dnia, w którym odbyła się lekcja).
   8. Być rozliczonym w postaci Rankingu Nauczycieli za swoje działania na terenie szkoły wedle kryteriów opisywanych przez właściwy temu dokument.
   9. Przestrzegać regulaminu szkoły.
   10. Informować dyrekcję o wszelkich próbach łamania regulaminu szkoły.
   11. Wystawiać oceny proponowane w newsie w terminie wyznaczonym przez Dyrekcję. Oceny te muszą być określone na podstawie ocen cząstkowych znajdujących się w szkolnym Dzienniku Ocen. Nie mogą być one łamaną, tj. niższą/wyższą.
   12. Oceny końcoworoczne nie mogą być niższe lub wyższe od proponowanych o więcej niż jeden stopień.
   13. Odrobić odwołane lekcje w ciągu 14 dni roboczych od ich pierwotnego terminu. Zajęcia nie mogą być odrabiane w weekendy, a nowy termin należy umieścić w newsie po konsultacji z dyrekcją, na co najmniej 2 dni przed planowaną lekcją.

  Regulamin dyrektorski.

  1. Dyrekcja - zasady ogólne:
   1. Dyrekcja odpowiada za każdy organ szkolny.
   2. Dyrekcja decyduje o zmianach w strukturze szkoły.
   3. Dyrekcja decyduje o kanonie przedmiotów nauczanych w szkole.
   4. Dyrektor ma prawo zmienić serwer szkolny.
   5. Dyrektor może mianować wicedyrektorów. Ilość wicedyrektorów nie może być większa niż dwóch.
   6. Jeżeli dyrektor przestaje być dyrektorem, automatycznie wicedyrektorzy przestają być wicedyrektorami.
   7. Dyrekcja musi starać się przyjąć nauczycieli na każde wolne stanowisko.
   8. Wicedyrektor ma takie same prawa jak dyrektor, lecz ostatnie słowo zawsze należy do dyrektora głównego. Dyrektor może zanegować każdą decyzję Wicedyrektora.
   9. Wicedyrektor może być opiekunem domu.
   10. Dyrekcja ma prawo usunąć ucznia ze szkoły.
   11. Dyrektor oraz wicedyrektor muszą być aktualnymi członkami kadry nauczycielskiej.
   12. Dyrektor ma prawo zaproponować nowego członka zarządu, którego kandydatura musi być jednogłośnie zaakceptowana, w innym przypadku uważa się ją za odrzuconą.

  Regulamin zarządu.

  1. Zarząd - zasady ogólne:
   1. Zarząd odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie szkoły.
   2. Zarząd ma prawo opiniować wszelkie zmiany w strukturze szkoły i wyrazić bądź nie swoją aprobatę. Decyzja zarządu jest ostateczna i wiążąca.
   3. Zarząd ma prawo jednogłośnie odwołać lub powołać dyrektora.
   4. Zarząd ma prawo jednogłośnie odwołać lub powołać wicedyrektora.
   5. Członek zarządu nie może być odwołany. Może jedynie zostać zwolniony ze swojej funkcji przez jednogłośną decyzję pozostałych członków zarządu.
   6. Zawsze jeden z członków zarządu jest właścicielem strony wh.boo.pl.
   7. Członkowie zarządu nie muszą być aktualnymi członkami kadry nauczycielskiej.

  Regulamin opiekunów:

  1. Opiekun - zasady ogólne:
   1. Opiekunowie mianowani są przez Dyrekcję na Radzie Pedagogicznej przed rozpoczęciem roku. Dyrektor sam może wybrać podstawę, na której wybierze opiekuna lub dokonać wyboru na podstawie Rankingu Nauczycieli.
   2. Opiekunowie mają obowiązek w ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia roku powołać dwóch prefektów. Gdy jeden z wybranych prefektów zostaje prefektem naczelnym, wtedy opiekun w ciągu tygodnia musi podać nową osobę na jego miejsce.
   3. Opiekunowie mają obowiązek w ciągu tygodnia od momentu mianowania zorganizować pierwsze spotkanie, na którym przedstawią swoje wymagania, wymagania szkoły i objaśnią czym jest WH.
   4. Opiekunowie mają obowiązek wybrać kapitana drużyny Quidditcha w terminie ustalonym przez Opiekuna Ligi.
   5. Opiekunowie mają obowiązek pomagać uczniom swojego domu, rozwiązywać problemy związane z kłótniami z uczniami, profesorami, pracownikami i ogólnie służyć swoją pomocą. Opiekun jest pierwszą instancją, do której zgłasza się uczeń. W przypadku jego nieobecności lub niedyspozycji, uczeń może zgłaszać się bezpośrednio u Dyrekcji.
   6. Opiekunowie mają prawo zorganizować spotkanie domu kiedy chcą, ale musi być zapowiedziane z dwudniowym wyprzedzeniem. Jednak nie może odbywać się w czasie zajęć obowiązkowych czy dodatkowych. Spotkanie musi odbywać się w dormitorium.
   7. Opiekunowie mogą być odwołani przez dyrektora wtedy i tylko wtedy, gdy nie spełniają należycie swoich obowiązków.
   8. Opiekunowie muszą zorganizować spotkanie pod koniec roku, na którym to policzą punkty z zachowania każdego zdającego ucznia z całego roku szkolnego. Kryteria ocen z zachowania znajdują się w Systemie Oceniania.

  Regulamin prefektów.

  1. Prefekt - zasady ogólne:
   1. Prefekta mianuje opiekun domu, aczkolwiek dyrekcja ma prawo zanegować tę decyzję.
   2. Prefekt udziela informacji uczniom swojego domu, gdy nie może tego zrobić opiekun.
   3. Prefekt pomaga przy prowadzeniu spotkań domu, czuwa nad uczniami swojego domu w czasie lekcji (jeżeli ma taką możliwość).
   4. Prefekt nie ma prawa odejmować punktów ani dawać szlabanów.
  2. Prefekt naczelny - zasady ogólne:
   1. Prefekt naczelny mianowany jest przez dyrektora. Prefekt naczelny jest osobą wyróżniającą się pod względem frekwencji, zachowania oraz ocen i wybierany jest spośród aktualnych prefektów domowych.
   2. Prefekt naczelny posiada status operatora w szkolnym pubie (Pub Czarownica), może on więc z niego korzystać w celu utrzymania porządku na czacie.
   3. Prefekt naczelny ma prawo odjąć każdemu uczniowi maksymalnie 20 punktów za jednorazowe wykroczenie. Musi to jednak odpowiednio uargumentować, a potem poinformować o tym Dyrekcję bądź swojego opiekuna, a ci mają obowiązek, jeżeli zaakceptują argumentację, dokonać zmiany punktacji na stronie.
   4. Prefekt naczelny może ukarać szlabanem każdego ucznia szkoły, odpowiednio argumentując decyzję.
   5. Prefekt naczelny to reprezentant wszystkich uczniów.
   6. Prefekt naczelny może uczestniczyć w zebraniu nauczycieli, jeśli Dyrekcja szkoły wyrazi na to zgodę.

  Pensje oraz nagrody pieniężne.

  1. Nauczyciel otrzymuje:
   1. 50 galeonów za każdą przeprowadzoną lekcję (popartą wpisem do dziennika).
   2. 100 galeonów za obecność w komisji egzaminacyjnej (popartą raportem).
   3. 100 galeonów za zorganizowanie konkursu bezmiejscowego (popartego wynikami w newsie).
   4. 150 galeonów za zorganizowanie każdego etapu olimpiady szkolnej (popartą wynikami w newsie).
   5. 200 galeonów za zorganizowanie każdego etapu olimpiady międzyszkolnej (popartą wynikami w newsie).
   6. do 1500 galeonów za inne, uargumentowane działania.
  2. Opiekun otrzymuje:
   1. 100 galeonów za każdy miesiąc pracy na stanowisku opiekuna.
  3. Wicedyrektor otrzymuje:
   1. 150 galeonów za każdy miesiąc pracy na stanowisku wicedyrektora.
  4. Dyrektor otrzymuje:
   1. 200 galeonów za każdy miesiąc pracy na stanowisku dyrektora.
  5. Uczeń otrzymuje:
   1. 50 galeonów za każdy miesiąc bycia kapitanem drużyny Quidditcha.
   2. 50 galeonów za każdy miesiąc bycia prefektem.
   3. 100 galeonów za każdy miesiąc bycia prefektem naczelnym.
   4. do 100 galeonów w konkursie bezmiejscowym.
   5. do 200 galeonów za I miejsce w olimpiadzie szkolnej.
   6. do 350 galeonów za I miejsce w olimpiadzie międzyszkolnej.
   7. do 750 za inne, uargumentowane działania.
  Powyższy regulamin może zostać zmieniony.

  Statut szkolny.

  1. Wirtualny Hogwart im. Syriusza Croucha (zwany dalej WH) jest stroną tworzoną przez fanów twórczości J. K. Rowling. WH to wirtualna szkoła, mająca na celu przekazywanie wiedzy związanej z książkami „Harry Potter” oraz szeroko rozumianą magią.
  2. Wirtualny Hogwart zrzesza ludzi w sposób dobrowolny – każdy może tworzyć społeczność szkoły i każdy może w dowolnej chwili ją opuścić, nie ponosząc z tego tytułu żadnych konsekwencji.
  3. Nikt nie otrzymuje korzyści finansowych i materialnych z tytułu przynależności do WH. Strona jest całkowicie darmowa.
  4. Na stronie obowiązuje całkowity zakaz udostępniania danych personalnych osób trzecich bez ich zgody. Wszystkie czynności łamiące przepisy prawne obowiązujące w Polsce spotkają się z natychmiastową reakcją władz WH.
  5. Dyrektor szkoły to osoba zajmująca się w sposób aktywny szkołą, podejmująca decyzje związane ze szkołą, obsadzająca funkcje w szkole, jeżeli zarząd nie wyraża na nie sprzeciwu. Rezygnujący ze stanowiska dyrektor jest zobowiązany zaproponować swojego następcę do akceptacji Zarządu bądź oddać mu bezpośrednią władzę, a jego (Zarządu) zadaniem będzie znalezienie odpowiedniego kandydata na to stanowisko. W skład zarządu musi wchodzić aktualny właściciel strony.
  6. Zarząd jest nadrzędną jednostką w szkole i pośrednio decyduje o jej funkcjonowaniu, nie uczestnicząc aktywnie w jej życiu. Od momentu powołania Zarządu każdy Dyrektor, przyjmując do Dyrekcji nową osobę bądź starą usuwając ze stanowiska, ma obowiązek poinformowania o tym członków Zarządu. Zarząd Wirtualnego Hogwartu ma prawo jednogłośnie wybrać nowego dyrektora bądź odwołać aktualnego, kierując się prawidłowym funkcjonowaniem i dobrem szkoły.

  Regulamin uczniowski.

  1. Uczeń ma prawo:
   1. Nie zgadzać się z decyzją profesora.
   2. Nie pojawić się na zajęciach, usprawiedliwiając się poprzez wysłanie wiadomości przez sowę lub kominek nauczyciela, który ma lekcję podczas nieobecności ucznia.
   3. Wypisać się ze szkoły.
   4. Domagać się zmiany regulaminu, zmiany systemu punktacji oraz zmian dotyczących prowadzenia zajęć.
   5. Zdać do kolejnej klasy z maksymalnie:
    1. w klasach I i II - dwoma nieklasyfikacjami/ocenami Troll (w każdej z klas). W przypadku braku klasyfikacji lub oceny Troll, uczeń ma prawo wnioskować bezpośrednio do Dyrektora WH o umożliwienie warunkowego zaliczenia przedmiotu na najniższą zaliczającą ocenę, tj. Okropny. Egzamin klasyfikacyjny odbywa się po zakończeniu roku szkolnego, nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego. Termin egzaminu ustala Dyrektor wraz z zainteresowanymi uczniami.
    2. w klasie III uczeń nie może mieć żadnej oceny niedostatecznej.
   6. Przebywać na zajęciach niższej/wyższej klasy za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia.
   7. Brać udział w Szkolnej Lidze Quidditcha, Olimpiadach Szkolnych, Olimpiadach Międzyszkolnych i zajęciach dodatkowych.
   8. Domagać się zmiany danych osobowych podanych przy zapisie tj. imienia, nazwiska, sowy bądź nicka na czacie. Prośba będzie rozważona tylko, gdy zostanie złożona z sowy bądź nicka podanych przy zapisie.
   9. Wnioskować o zmianę domu najpóźniej do dwóch tygodni od otrzymania informacji o przyjęciu w szereg uczniów (jeżeli uczeń został przyjęty przed rozpoczęciem danego roku szkolnego, ma on dwa tygodnie na wnioskowanie o zmianę domu począwszy od pierwszego dnia zajęć lekcyjnych).
  2. Uczeń ma obowiązek:
   1. Uczęszczać na zajęcia. W przypadku stałej niemożności uczestniczenia w lekcji, uczeń ma obowiązek poinformować o zaistniałej sytuacji nauczyciela przedmiotu, Dyrekcję i opiekuna domu (wysłać maila do tych trzech osób). Na podstawie tej wiadomości Dyrekcja Szkoły podejmuje decyzję o możliwości zdawania przez ucznia egzaminu klasyfikacyjnego na zasadach określonych przez punkt 1.5 Regulaminu Szkolnego. Dyrektor może podjąć decyzję o możliwości zaliczenia roku na podstawie samych ocen.
   2. Uczyć się, zdobywać punkty dla swojego domu i godnie reprezentować szkołę.
   3. Odnosić się z szacunkiem do kolegów i koleżanek oraz profesorów wykładających w szkole.
   4. Przestrzegać regulaminu szkoły.
  3. Uczeń nie może:
   1. Przeszkadzać w prowadzeniu zajęć.
   2. Przychodzić na zebrania nauczycieli.
   3. Wchodzić do pokojów, które nie są przeznaczone dla jego obecności (np. dormitoria).
   4. Opuszczać zajęć bez poinformowania profesora.
   5. Używać zaklęć niewybaczalnych.
   6. Przeprowadzać nielegalnych pojedynków.
   7. Przebywać na lekcjach klasy, do której nie jest zapisany, jeśli akurat ma w tym czasie lekcje.

  Regulamin nauczycielski.

  1. Nauczyciel ma prawo:
   1. Nie przyjść na lekcje, wcześniej usprawiedliwiając się w newsie na stronie oraz bezpośrednio u dyrekcji. Jeśli nie ma takiej możliwości, ma dwa dni od daty odwołanej lekcji na dosłanie usprawiedliwienia.
   2. Ukarać ucznia szlabanem za złe zachowanie.
   3. Pobierać wynagrodzenie za nauczanie w szkole.
   4. Organizować konkursy, kółka zainteresowań i inne zajęcia dydaktyczne po uprzedniej konsultacji z Dyrekcją.
   5. Być redaktorem gazety szkolnej.
   6. Domagać się usunięcia innego profesora argumentując odpowiednio swoją decyzję. Warunkiem jest odpowiednia petycja zawierająca podpisy 5 prefektów i 50% nauczycieli. W przypadku, gdy petycja nie będzie słusznie uargumentowana, dyrektor może ją odrzucić bez względu na liczbę podpisów.
   7. Domagać się usunięcia członka dyrekcji argumentując odpowiednio swoją decyzję. Warunkiem jest odpowiednia petycja zawierająca podpisy wszystkich prefektów i 90% nauczycieli. W przypadku, gdy petycja nie będzie słusznie uargumentowana, dyrektor może ją odrzucić bez względu na liczbę podpisów.
   8. Zawiesić nauczanie odpowiednio to argumentując. Nauczanie musi być zawieszone na czas określony, który jest do ustalenia.
   9. Zwiększyć ilość zajęć, jeżeli jest to wymagane.
   10. Przyspieszyć zajęcia za zgodą Dyrekcji, odpowiednio argumentując przyspieszenie.
   11. Być rozliczonym w postaci Złotych Feniksów za swoje ponadprzeciętne działania na terenie szkoły wedle kryteriów opisywanych przez właściwy temu dokument.
   12. Dać uczniowie szansę na poprawienie ocen cząstkowych. Nie jest to jednak jego obowiązkiem.
   13. Nie przyjąć ucznia do klasy trzeciej, jeśli jego ocena jest niższa niż Zadowalający z danego przedmiotu po ukończeniu klasy drugiej.
  2. Nauczyciel ma obowiązek:
   1. Nauczać w szkole.
   2. Przyznawać uczniom punkty oraz wystawiać im oceny w skali ogólnie przyjętej w Systemie Oceniania.
   3. Przychodzenia na obowiązkowe zebrania Rady Pedagogicznej.
   4. Odnosić się z szacunkiem do profesorów i uczniów naszej szkoły.
   5. Wykonywać polecenia wszystkich członków dyrekcji.
   6. Pomagać uczniom w zrozumieniu treści nauczania ich przedmiotu, nawet w wymiarze ponad lekcyjnym.
   7. Uzupełnić wpis w dzienniku w ciągu trzech dni (nie licząc dnia, w którym odbyła się lekcja).
   8. Być rozliczonym w postaci Rankingu Nauczycieli za swoje działania na terenie szkoły wedle kryteriów opisywanych przez właściwy temu dokument.
   9. Przestrzegać regulaminu szkoły.
   10. Informować dyrekcję o wszelkich próbach łamania regulaminu szkoły.
   11. Wystawiać oceny proponowane w newsie w terminie wyznaczonym przez Dyrekcję. Oceny te muszą być określone na podstawie ocen cząstkowych znajdujących się w szkolnym Dzienniku Ocen. Nie mogą być one łamaną, tj. niższą/wyższą.
   12. Oceny końcoworoczne nie mogą być niższe lub wyższe od proponowanych o więcej niż jeden stopień.
   13. Odrobić odwołane lekcje w ciągu 14 dni roboczych od ich pierwotnego terminu. Zajęcia nie mogą być odrabiane w weekendy, a nowy termin należy umieścić w newsie po konsultacji z dyrekcją, na co najmniej 2 dni przed planowaną lekcją.

  Regulamin dyrektorski.

  1. Dyrekcja - zasady ogólne:
   1. Dyrekcja odpowiada za każdy organ szkolny.
   2. Dyrekcja decyduje o zmianach w strukturze szkoły.
   3. Dyrekcja decyduje o kanonie przedmiotów nauczanych w szkole.
   4. Dyrektor ma prawo zmienić serwer szkolny.
   5. Dyrektor może mianować wicedyrektorów. Ilość wicedyrektorów nie może być większa niż dwóch.
   6. Jeżeli dyrektor przestaje być dyrektorem, automatycznie wicedyrektorzy przestają być wicedyrektorami.
   7. Dyrekcja musi starać się przyjąć nauczycieli na każde wolne stanowisko.
   8. Wicedyrektor ma takie same prawa jak dyrektor, lecz ostatnie słowo zawsze należy do dyrektora głównego. Dyrektor może zanegować każdą decyzję Wicedyrektora.
   9. Wicedyrektor może być opiekunem domu.
   10. Dyrekcja ma prawo usunąć ucznia ze szkoły.
   11. Dyrektor oraz wicedyrektor muszą być aktualnymi członkami kadry nauczycielskiej.
   12. Dyrektor ma prawo zaproponować nowego członka zarządu, którego kandydatura musi być jednogłośnie zaakceptowana, w innym przypadku uważa się ją za odrzuconą.

  Regulamin zarządu.

  1. Zarząd - zasady ogólne:
   1. Zarząd odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie szkoły.
   2. Zarząd ma prawo opiniować wszelkie zmiany w strukturze szkoły i wyrazić bądź nie swoją aprobatę. Decyzja zarządu jest ostateczna i wiążąca.
   3. Zarząd ma prawo jednogłośnie odwołać lub powołać dyrektora.
   4. Zarząd ma prawo jednogłośnie odwołać lub powołać wicedyrektora.
   5. Członek zarządu nie może być odwołany. Może jedynie zostać zwolniony ze swojej funkcji przez jednogłośną decyzję pozostałych członków zarządu.
   6. Zawsze jeden z członków zarządu jest właścicielem strony wh.boo.pl.
   7. Członkowie zarządu nie muszą być aktualnymi członkami kadry nauczycielskiej.

  Regulamin opiekunów:

  1. Opiekun - zasady ogólne:
   1. Opiekunowie mianowani są przez Dyrekcję na Radzie Pedagogicznej przed rozpoczęciem roku. Dyrektor sam może wybrać podstawę, na której wybierze opiekuna lub dokonać wyboru na podstawie Rankingu Nauczycieli.
   2. Opiekunowie mają obowiązek w ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia roku powołać dwóch prefektów. Gdy jeden z wybranych prefektów zostaje prefektem naczelnym, wtedy opiekun w ciągu tygodnia musi podać nową osobę na jego miejsce.
   3. Opiekunowie mają obowiązek w ciągu tygodnia od momentu mianowania zorganizować pierwsze spotkanie, na którym przedstawią swoje wymagania, wymagania szkoły i objaśnią czym jest WH.
   4. Opiekunowie mają obowiązek wybrać kapitana drużyny Quidditcha w terminie ustalonym przez Opiekuna Ligi.
   5. Opiekunowie mają obowiązek pomagać uczniom swojego domu, rozwiązywać problemy związane z kłótniami z uczniami, profesorami, pracownikami i ogólnie służyć swoją pomocą. Opiekun jest pierwszą instancją, do której zgłasza się uczeń. W przypadku jego nieobecności lub niedyspozycji, uczeń może zgłaszać się bezpośrednio u Dyrekcji.
   6. Opiekunowie mają prawo zorganizować spotkanie domu kiedy chcą, ale musi być zapowiedziane z dwudniowym wyprzedzeniem. Jednak nie może odbywać się w czasie zajęć obowiązkowych czy dodatkowych. Spotkanie musi odbywać się w dormitorium.
   7. Opiekunowie mogą być odwołani przez dyrektora wtedy i tylko wtedy, gdy nie spełniają należycie swoich obowiązków.
   8. Opiekunowie muszą zorganizować spotkanie pod koniec roku, na którym to policzą punkty z zachowania każdego zdającego ucznia z całego roku szkolnego. Kryteria ocen z zachowania znajdują się w Systemie Oceniania.

  Regulamin prefektów.

  1. Prefekt - zasady ogólne:
   1. Prefekta mianuje opiekun domu, aczkolwiek dyrekcja ma prawo zanegować tę decyzję.
   2. Prefekt udziela informacji uczniom swojego domu, gdy nie może tego zrobić opiekun.
   3. Prefekt pomaga przy prowadzeniu spotkań domu, czuwa nad uczniami swojego domu w czasie lekcji (jeżeli ma taką możliwość).
   4. Prefekt nie ma prawa odejmować punktów ani dawać szlabanów.
  2. Prefekt naczelny - zasady ogólne:
   1. Prefekt naczelny mianowany jest przez dyrektora. Prefekt naczelny jest osobą wyróżniającą się pod względem frekwencji, zachowania oraz ocen i wybierany jest spośród aktualnych prefektów domowych.
   2. Prefekt naczelny posiada status operatora w szkolnym pubie (Pub Czarownica), może on więc z niego korzystać w celu utrzymania porządku na czacie.
   3. Prefekt naczelny ma prawo odjąć każdemu uczniowi maksymalnie 20 punktów za jednorazowe wykroczenie. Musi to jednak odpowiednio uargumentować, a potem poinformować o tym Dyrekcję bądź swojego opiekuna, a ci mają obowiązek, jeżeli zaakceptują argumentację, dokonać zmiany punktacji na stronie.
   4. Prefekt naczelny może ukarać szlabanem każdego ucznia szkoły, odpowiednio argumentując decyzję.
   5. Prefekt naczelny to reprezentant wszystkich uczniów.
   6. Prefekt naczelny może uczestniczyć w zebraniu nauczycieli, jeśli Dyrekcja szkoły wyrazi na to zgodę.

  Pensje oraz nagrody pieniężne.

  1. Nauczyciel otrzymuje:
   1. 50 galeonów za każdą przeprowadzoną lekcję (popartą wpisem do dziennika).
   2. 100 galeonów za obecność w komisji egzaminacyjnej (popartą raportem).
   3. 100 galeonów za zorganizowanie konkursu bezmiejscowego (popartego wynikami w newsie).
   4. 150 galeonów za zorganizowanie każdego etapu olimpiady szkolnej (popartą wynikami w newsie).
   5. 200 galeonów za zorganizowanie każdego etapu olimpiady międzyszkolnej (popartą wynikami w newsie).
   6. do 1500 galeonów za inne, uargumentowane działania.
  2. Opiekun otrzymuje:
   1. 100 galeonów za każdy miesiąc pracy na stanowisku opiekuna.
  3. Wicedyrektor otrzymuje:
   1. 150 galeonów za każdy miesiąc pracy na stanowisku wicedyrektora.
  4. Dyrektor otrzymuje:
   1. 200 galeonów za każdy miesiąc pracy na stanowisku dyrektora.
  5. Uczeń otrzymuje:
   1. 50 galeonów za każdy miesiąc bycia kapitanem drużyny Quidditcha.
   2. 50 galeonów za każdy miesiąc bycia prefektem.
   3. 100 galeonów za każdy miesiąc bycia prefektem naczelnym.
   4. do 100 galeonów w konkursie bezmiejscowym.
   5. do 200 galeonów za I miejsce w olimpiadzie szkolnej.
   6. do 350 galeonów za I miejsce w olimpiadzie międzyszkolnej.
   7. do 750 za inne, uargumentowane działania.
  Powyższy regulamin może zostać zmieniony.

  18:00-21:00

  Numerologia

  wh_wieza_polnocna

  18:00-21:00

  Numerologia

  wh_wieza_polnocna

  18:00-21:00

  Numerologia

  wh_wieza_polnocna

  Najlepsi uczniowie:

  Sunniva Sorensen 2563 pkt
  Helen Carter 1361 pkt
  Elizabeth Pulze 1083 pkt
  Nicolas Cane 792 pkt
  Jane Smartowl 670 pkt

  Opiekun: prof. Sophie Fitz

  Prefekt: Elizabeth Pulze

  Prefekt: Helen Carter

  Kapitan: -

  Specjalista: -

  Prefekt naczelny: Sunniva Sorensen


  zobacz więcej

  Najlepsi uczniowie:

  Suzanne Grades 2663 pkt
  Cierra Rhodes 1902 pkt
  Blair Salvatore 1788 pkt
  Merica McGreen 1074 pkt
  Iwan Nikitowicz 738 pkt

  Opiekun: prof. Ivy Sparks

  Prefekt: Blair Salvatore

  Prefekt: Cierra Rhodes

  Kapitan: -

  Specjalista: -

  Prefekt naczelny: Suzanne Grades


  zobacz więcej

   Najnowszy numer Kleksa już we wrześniu!

   Red. naczelny: Sophie Fitz

   Sowa: redakcja.kleks@gmail.com

   Nabór: OTWARTY


   zobacz więcej

   © 2005-2019 Dyrekcja i Zarząd WH. Wszelkie prawa zastrzeżone

   Designed&Developed: Xeme Graphics: Kayla Content: Społeczność WH

    Nasza strona korzysta z ciasteczek, ale takich bez masła, bo podrożało.