Uczniów

Gryffindor

238

Hufflepuff

143

Ravenclaw

141

Slytherin

217

Ogółem

739

W rezerwie

4
Wyszukaj ucznia:

Najlepsi uczniowie:

Ursula Thot 924 pkt
Cassie Moon 875 pkt
Sebastian Kostyk 586 pkt
Ellie Shadow 302 pkt
Nancy Lawrence 236 pkt

Opiekun: prof. Asumay Brown

Prefekt: Ursula Thot

Prefekt: Cassie Moon

Kapitan: -

Specjalista: -


zobacz więcej

Najlepsi uczniowie:

Johny Franklin 327 pkt
Lauren Black 323 pkt
Ariana North 188 pkt
Semper Fidelis 135 pkt
Anica Duquesne 108 pkt

Opiekun: prof. Hope Hathaway

Prefekt: Lauren Black

Prefekt: Semper Fidelis

Kapitan: -

Specjalista: -


zobacz więcej

Uczniów

Gryffindor

238

Hufflepuff

143

Ravenclaw

141

Slytherin

217

Ogółem

739

W rezerwie

4
Wyszukaj ucznia:

18:00-18:35

Quidditch *

wh_stadion

19:20-19:55

Latanie

wh_sala_1

20:00-20:35

Latanie

wh_sala_1

20:40-21:15

Numerologia

wh_wieza_polnocna

18:00-18:35

Quidditch *

wh_stadion

18:40-19:15

OnMS

wh_blonia

19:20-19:55

OnMS

wh_blonia

20:00-20:35

Astronomia

wh_wieza_astronomiczna

20:40-21:15

Numerologia

wh_wieza_polnocna

18:00-18:35

Quidditch *

wh_stadion

18:40-19:15

WoMMiR

wh_lochy

19:20-19:55

WoMMiR

wh_lochy

20:00-20:35

OpCM

wh_sala_3

20:40-21:15

Numerologia

wh_wieza_polnocna

POZIOM CZAS PRACY PRÓG ZALICZENIOWY
EGZAMIN PODSTAWOWY (SUM - TEORIA)
Zdawany wyłącznie z sześciu lub siedmiu przedmiotów wybranych do kontynuacji w klasie trzeciej. Odbywa się jednoetapowo i ma postać testu. Podejście do egzaminu jest obowiązkowe, jego zaliczenie umożliwia ukończenie szkoły. Laureaci międzyszkolnych olimpiad przedmiotowych są zwalniani z pisania egzaminu, uzyskując maksymalną liczbę punktów. Wynik jest notowany na świadectwie. 45 minut 40%
EGZAMIN PODSTAWOWY (SUM - PRAKTYKA)
O jego organizacji decydują nauczyciele przedmiotów w klasie trzeciej, wówczas staje się on obligatoryjny. Odbywa się jednoetapowo, forma jest dobierana zgodnie z założeniami przedmiotu. Wynik egzaminu jest notowany na świadectwie. Niezaliczenie tego egzaminu wpływa na ukończenie szkoły. Egzamin praktyczny jest niezależny od pozostałych dwóch poziomów. do 45 minut 40%
EGZAMIN ROZSZERZONY (OWUTEM)
Egzamin nie jest obligatoryjny, o podchodzeniu do egzaminu decyduje uczeń. Egzamin odbywa się dwuetapowo. Ilość zdawanych egzaminów na tym poziomie jest dowolna, lecz nie można wybrać przedmiotów, których nie uczyło się w klasie trzeciej. Brak zaliczenia egzaminu nie wpływa na ukończenie szkoły. - -
Etap 1 - praca pisemna na jeden z trzech wcześniej zadanych w komunikacie dyrekcji szkoły tematów. Prace sprawdzane są przez nauczycieli przedmiotów. Brak zaliczenia tej częci egzaminu uniemożliwia przystąpienie do etapu drugiego. Wynik tej częci egzaminu nie jest notowany na świadectwie. 10 dni od ogłoszenia tematów 90%
Etap 2 - egzamin w formie testu. Podejście do tej części egzaminu jest możliwe po zaliczeniu etapu pierwszego. Wynik tej części egzaminu jest notowany na świadectwie. 45 minut 40%

PROCEDURY EGZAMINOWANIA

 1. Uwagi ogólne.
  • Do egzaminu końcoworocznego podchodzą wyłącznie uczniowie klas trzecich.
  • Egzamin jest formą sprawdzenia wiedzy z trzech lat szkolnych nauki.
  • Egzaminy organizowane są wyłącznie dla przedmiotów, które zostały zdeklarowane do kontynuacji w klasie trzeciej.
  • Wyróżnia się trzy formy egzaminowania:
   • egzamin podstawowy pisemny (SUM - teoretyczny)
   • egzamin praktyczny (SUM - praktyczny)
   • egzamin rozszerzony (OWUTEM)
  • Zaliczenie przedmiotu na poziomie co najmniej podstawowym jest warunkiem ukończenia szkoły.  
 2. Konstrukcja arkuszy testowych.
  • Arkusz testowy konstruuje nauczyciel przedmiotu, z którego zdawany jest przedmiot.
  • W przypadku braku zatrudnienia nauczyciela na danym stanowisku, egzamin konstruuje dyrektor lub zlecony przez niego specjalista przedmiotu.
  • Arkusz testowy jest chroniony wszelkimi możliwymi sposobami bezpieczeństwa. O treści zadań informowana jest tylko Dyrekcja WH, która ma prawo przekazać tę wiedzę Zarządowi WH.
  • Arkusz testowy może zawierać wyłącznie zadania typu:
   • jednokrotnego wyboru
   • wielokrotnego wyboru
   • dobieranie
   • uzupełnianie
   • analiza materiałów źródłowych
   • szeregowanie
   • zadania rachunkowe
    Dopuszcza się załączenie pytań otwartych o niskim stopniu strukturyzacji.
  • Arkusz testowy powinien składać się z maksymalnie 30 pytań.
  • Liczba punktów w całym teście winna być równa 40.
  • Nie można przyznać części dziesiętnych punktów.
  • Arkusz testowy musi zawierać pomoce dydaktyczne (tabele, wykresy itp.), których znajomość pamięciowa nie jest wymagana wobec ucznia.
  • Klucz odpowiedzi jest niezbędną pomocą dla egzaminatora. Osoby konstruujące test powinny dołożyć wszelkich starań, aby podczas sprawdzania prac nie wystąpiły różne możliwości interpretacji punktowania
  • W przypadku niespełnienia powyższych założeń Dyrektor szkoły może odrzucić egzamin do korekty lub ponownego utworzenia. 
 3. Procedura egzaminów testowych.
  • Egzamin trwa 45 minut i odbywa się w ogłoszonym uprzednio dniu i godzinie, w czasie normalnej pracy szkoły.
  • Egzamin musi odbywać się w sali umożliwiającej samodzielną pracę ucznia.
  • Egzamin otwiera przewodniczący komisji. Informuje zdającego o nazwie i poziomie zdawanego przedmiotu, czasie pracy i progu zaliczenia.
  • Po informacji wstępnej przewodniczący komisji przedstawia link do arkusza egzaminacyjnego.
  • Komisja ma obowiązek uzyskać informację o gotowości ucznia do przystąpienia do egzaminu.
  • Czas pracy mierzony jest od momentu wręczenia arkusza przez komisję. Egzaminatorzy wpisują w temat rozmowy godzinę początku i końca egzaminu.
  • Egzaminatorzy informują ucznia o pozostałym mu czasie co najmniej dwukrotnie: po 30 i 40 minutach od rozpoczęcia pracy.
  • Uczeń może opuścić salę przed czasem końca egzaminu, gdy jego praca została odnotowana na skrzynce pocztowej Szkolnej Komisji Egzaminacyjnej. 
 4. Procedura egzaminów praktycznych.
  • Egzamin trwa maksymalnie 45 minut i odbywa się w ogłoszonym uprzednio dniu i godzinie, w czasie normalnej pracy szkoły.
  • Egzamin musi odbywać się w sali umożliwiającej samodzielną pracę ucznia.
  • Egzamin otwiera przewodniczący komisji. Informuje zdającego o nazwie i poziomie zdawanego przedmiotu, czasie pracy i progu zaliczenia.
  • Komisja ma obowiązek uzyskać informację o gotowości ucznia do przystąpienia do egzaminu.
  • Treść zadań nie musi być przedstawiana Dyrekcji szkoły.
  • Uczeń może opuścić salę przed czasem końca egzaminu, gdy sam zadecydował o ukończeniu pracy lub uzyskał zgodę egzaminatora. 
 5. Procedura pierwszego etapu egzaminu rozszerzonego.
  • Nauczyciel przedmiotu uczący w klasie trzeciej uczniów, wyrażających chęć zdawania egzaminu na poziomie rozszerzonym, musi ogłosić trzy tematy prac pisemnych Dyrekcji WH, wysyłając je na skrzynkę pocztową Dyrekcji Szkoły.
  • Uczeń podchodzący do egzaminu wybiera jeden temat i pisze dłoższą wypowiedź pisemną, zgodną z warunkami postawionymi przez nauczyciela przedmiotu.
  • Na napisanie pracy uczeń musi mieć więcej niż tydzień.
  • Pracę sprawdza nauczyciel przedmiotu.
  • O otrzymanym przez ucznia wyniku nauczyciel przedmiotu jest zobligowany poinformować Dyrekcję Szkoły do dnia określonego w stosownym rozporządzeniu. 
 6. Komisje egzaminacyjne.
  • Komisje egzaminacyjne powołuje Dyrekcja WH podczas Rady Pedagogicznej
  • Komisja egzaminacyjna składa się z dwóch nauczycieli:
   • przewodniczącego
   • pomocnika
  • Przewodniczącym komisji podczas egzaminów teoretycznych może być:
   • dyrektor
   • zastępca dyrektora
   • członek zarządu
   • powołany przez dyrektora nauczyciel
  • Egzaminator-pomocnik musi być pracownikiem szkoły zatrudnionym na stanowisku nauczyciela, nie nauczający zdawanego przedmiotu.
  • Podczas egzaminów praktycznych przewodniczącym komisji jest nauczyciel danego przedmiotu.
  • Komisja egzaminacyjna w terminie 24 godzin od zakończenia egzaminu musi złożyć protokół z nadzorowanego egzaminu na stosowny adres mailowy.
  • Wyniki egzaminu są poufne. Egzaminator nie może ujawniać ich osobom trzecim. 
 7. Regulacje kryzysowe.
  • Laureat konkursu przedmiotowego na szczeblu międzyszkolnym może zostać zwolniony z pisania egzaminu testowego na poziomie podstawowym za zgodą nauczyciela przedmiotu oraz Dyrekcji WH.
  • Egzamin uznaje się za unieważniony gdy:
   • stwierdzony został fakt niesamodzielnej pracy ucznia podczas pisania lub sprawdzania testu
   • w pracach Komisji wystąpiły rażące uchybienia 
  • W przypadku nagłej nieobecności jednego członka Komisji, drugi egzaminator ma obowiązek sprowadzić wolnego nauczyciela lub w ostateczności wykładowcę klasy I lub II aktualnie prowadzącego zajęcia. Klasa zostaje wówczas zwolniona.
  • W przypadku nieobecności zdającego lub zdających Komisja może zakończyć pracę po 15 minutach od planowego rozdania arkuszy. Stosowny zapis należy sporządzić w protokole.
  • Uczeń, który nie zaliczył jednego lub dwóch egzaminów, może ubiegać się o egzamin poprawkowy tylko na poziomie podstawowym (teoria i/lub praktyka) w terminie 7 dni od otrzymania wyników.
  • Egzamin poprawkowy odbywa się po zakończeniu roku szkolnego. Procedury podczas tego egzaminu nie zmieniają się.

POZIOM CZAS PRACY PRÓG ZALICZENIOWY
EGZAMIN PODSTAWOWY (SUM - TEORIA)
Zdawany wyłącznie z sześciu lub siedmiu przedmiotów wybranych do kontynuacji w klasie trzeciej. Odbywa się jednoetapowo i ma postać testu. Podejście do egzaminu jest obowiązkowe, jego zaliczenie umożliwia ukończenie szkoły. Laureaci międzyszkolnych olimpiad przedmiotowych są zwalniani z pisania egzaminu, uzyskując maksymalną liczbę punktów. Wynik jest notowany na świadectwie. 45 minut 40%
EGZAMIN PODSTAWOWY (SUM - PRAKTYKA)
O jego organizacji decydują nauczyciele przedmiotów w klasie trzeciej, wówczas staje się on obligatoryjny. Odbywa się jednoetapowo, forma jest dobierana zgodnie z założeniami przedmiotu. Wynik egzaminu jest notowany na świadectwie. Niezaliczenie tego egzaminu wpływa na ukończenie szkoły. Egzamin praktyczny jest niezależny od pozostałych dwóch poziomów. do 45 minut 40%
EGZAMIN ROZSZERZONY (OWUTEM)
Egzamin nie jest obligatoryjny, o podchodzeniu do egzaminu decyduje uczeń. Egzamin odbywa się dwuetapowo. Ilość zdawanych egzaminów na tym poziomie jest dowolna, lecz nie można wybrać przedmiotów, których nie uczyło się w klasie trzeciej. Brak zaliczenia egzaminu nie wpływa na ukończenie szkoły. - -
Etap 1 - praca pisemna na jeden z trzech wcześniej zadanych w komunikacie dyrekcji szkoły tematów. Prace sprawdzane są przez nauczycieli przedmiotów. Brak zaliczenia tej częci egzaminu uniemożliwia przystąpienie do etapu drugiego. Wynik tej częci egzaminu nie jest notowany na świadectwie. 10 dni od ogłoszenia tematów 90%
Etap 2 - egzamin w formie testu. Podejście do tej części egzaminu jest możliwe po zaliczeniu etapu pierwszego. Wynik tej części egzaminu jest notowany na świadectwie. 45 minut 40%

PROCEDURY EGZAMINOWANIA

 1. Uwagi ogólne.
  • Do egzaminu końcoworocznego podchodzą wyłącznie uczniowie klas trzecich.
  • Egzamin jest formą sprawdzenia wiedzy z trzech lat szkolnych nauki.
  • Egzaminy organizowane są wyłącznie dla przedmiotów, które zostały zdeklarowane do kontynuacji w klasie trzeciej.
  • Wyróżnia się trzy formy egzaminowania:
   • egzamin podstawowy pisemny (SUM - teoretyczny)
   • egzamin praktyczny (SUM - praktyczny)
   • egzamin rozszerzony (OWUTEM)
  • Zaliczenie przedmiotu na poziomie co najmniej podstawowym jest warunkiem ukończenia szkoły.  
 2. Konstrukcja arkuszy testowych.
  • Arkusz testowy konstruuje nauczyciel przedmiotu, z którego zdawany jest przedmiot.
  • W przypadku braku zatrudnienia nauczyciela na danym stanowisku, egzamin konstruuje dyrektor lub zlecony przez niego specjalista przedmiotu.
  • Arkusz testowy jest chroniony wszelkimi możliwymi sposobami bezpieczeństwa. O treści zadań informowana jest tylko Dyrekcja WH, która ma prawo przekazać tę wiedzę Zarządowi WH.
  • Arkusz testowy może zawierać wyłącznie zadania typu:
   • jednokrotnego wyboru
   • wielokrotnego wyboru
   • dobieranie
   • uzupełnianie
   • analiza materiałów źródłowych
   • szeregowanie
   • zadania rachunkowe
    Dopuszcza się załączenie pytań otwartych o niskim stopniu strukturyzacji.
  • Arkusz testowy powinien składać się z maksymalnie 30 pytań.
  • Liczba punktów w całym teście winna być równa 40.
  • Nie można przyznać części dziesiętnych punktów.
  • Arkusz testowy musi zawierać pomoce dydaktyczne (tabele, wykresy itp.), których znajomość pamięciowa nie jest wymagana wobec ucznia.
  • Klucz odpowiedzi jest niezbędną pomocą dla egzaminatora. Osoby konstruujące test powinny dołożyć wszelkich starań, aby podczas sprawdzania prac nie wystąpiły różne możliwości interpretacji punktowania
  • W przypadku niespełnienia powyższych założeń Dyrektor szkoły może odrzucić egzamin do korekty lub ponownego utworzenia. 
 3. Procedura egzaminów testowych.
  • Egzamin trwa 45 minut i odbywa się w ogłoszonym uprzednio dniu i godzinie, w czasie normalnej pracy szkoły.
  • Egzamin musi odbywać się w sali umożliwiającej samodzielną pracę ucznia.
  • Egzamin otwiera przewodniczący komisji. Informuje zdającego o nazwie i poziomie zdawanego przedmiotu, czasie pracy i progu zaliczenia.
  • Po informacji wstępnej przewodniczący komisji przedstawia link do arkusza egzaminacyjnego.
  • Komisja ma obowiązek uzyskać informację o gotowości ucznia do przystąpienia do egzaminu.
  • Czas pracy mierzony jest od momentu wręczenia arkusza przez komisję. Egzaminatorzy wpisują w temat rozmowy godzinę początku i końca egzaminu.
  • Egzaminatorzy informują ucznia o pozostałym mu czasie co najmniej dwukrotnie: po 30 i 40 minutach od rozpoczęcia pracy.
  • Uczeń może opuścić salę przed czasem końca egzaminu, gdy jego praca została odnotowana na skrzynce pocztowej Szkolnej Komisji Egzaminacyjnej. 
 4. Procedura egzaminów praktycznych.
  • Egzamin trwa maksymalnie 45 minut i odbywa się w ogłoszonym uprzednio dniu i godzinie, w czasie normalnej pracy szkoły.
  • Egzamin musi odbywać się w sali umożliwiającej samodzielną pracę ucznia.
  • Egzamin otwiera przewodniczący komisji. Informuje zdającego o nazwie i poziomie zdawanego przedmiotu, czasie pracy i progu zaliczenia.
  • Komisja ma obowiązek uzyskać informację o gotowości ucznia do przystąpienia do egzaminu.
  • Treść zadań nie musi być przedstawiana Dyrekcji szkoły.
  • Uczeń może opuścić salę przed czasem końca egzaminu, gdy sam zadecydował o ukończeniu pracy lub uzyskał zgodę egzaminatora. 
 5. Procedura pierwszego etapu egzaminu rozszerzonego.
  • Nauczyciel przedmiotu uczący w klasie trzeciej uczniów, wyrażających chęć zdawania egzaminu na poziomie rozszerzonym, musi ogłosić trzy tematy prac pisemnych Dyrekcji WH, wysyłając je na skrzynkę pocztową Dyrekcji Szkoły.
  • Uczeń podchodzący do egzaminu wybiera jeden temat i pisze dłoższą wypowiedź pisemną, zgodną z warunkami postawionymi przez nauczyciela przedmiotu.
  • Na napisanie pracy uczeń musi mieć więcej niż tydzień.
  • Pracę sprawdza nauczyciel przedmiotu.
  • O otrzymanym przez ucznia wyniku nauczyciel przedmiotu jest zobligowany poinformować Dyrekcję Szkoły do dnia określonego w stosownym rozporządzeniu. 
 6. Komisje egzaminacyjne.
  • Komisje egzaminacyjne powołuje Dyrekcja WH podczas Rady Pedagogicznej
  • Komisja egzaminacyjna składa się z dwóch nauczycieli:
   • przewodniczącego
   • pomocnika
  • Przewodniczącym komisji podczas egzaminów teoretycznych może być:
   • dyrektor
   • zastępca dyrektora
   • członek zarządu
   • powołany przez dyrektora nauczyciel
  • Egzaminator-pomocnik musi być pracownikiem szkoły zatrudnionym na stanowisku nauczyciela, nie nauczający zdawanego przedmiotu.
  • Podczas egzaminów praktycznych przewodniczącym komisji jest nauczyciel danego przedmiotu.
  • Komisja egzaminacyjna w terminie 24 godzin od zakończenia egzaminu musi złożyć protokół z nadzorowanego egzaminu na stosowny adres mailowy.
  • Wyniki egzaminu są poufne. Egzaminator nie może ujawniać ich osobom trzecim. 
 7. Regulacje kryzysowe.
  • Laureat konkursu przedmiotowego na szczeblu międzyszkolnym może zostać zwolniony z pisania egzaminu testowego na poziomie podstawowym za zgodą nauczyciela przedmiotu oraz Dyrekcji WH.
  • Egzamin uznaje się za unieważniony gdy:
   • stwierdzony został fakt niesamodzielnej pracy ucznia podczas pisania lub sprawdzania testu
   • w pracach Komisji wystąpiły rażące uchybienia 
  • W przypadku nagłej nieobecności jednego członka Komisji, drugi egzaminator ma obowiązek sprowadzić wolnego nauczyciela lub w ostateczności wykładowcę klasy I lub II aktualnie prowadzącego zajęcia. Klasa zostaje wówczas zwolniona.
  • W przypadku nieobecności zdającego lub zdających Komisja może zakończyć pracę po 15 minutach od planowego rozdania arkuszy. Stosowny zapis należy sporządzić w protokole.
  • Uczeń, który nie zaliczył jednego lub dwóch egzaminów, może ubiegać się o egzamin poprawkowy tylko na poziomie podstawowym (teoria i/lub praktyka) w terminie 7 dni od otrzymania wyników.
  • Egzamin poprawkowy odbywa się po zakończeniu roku szkolnego. Procedury podczas tego egzaminu nie zmieniają się.

18:00-18:35

Quidditch *

wh_stadion

19:20-19:55

Latanie

wh_sala_1

20:00-20:35

Latanie

wh_sala_1

20:40-21:15

Numerologia

wh_wieza_polnocna

18:00-18:35

Quidditch *

wh_stadion

18:40-19:15

OnMS

wh_blonia

19:20-19:55

OnMS

wh_blonia

20:00-20:35

Astronomia

wh_wieza_astronomiczna

20:40-21:15

Numerologia

wh_wieza_polnocna

18:00-18:35

Quidditch *

wh_stadion

18:40-19:15

WoMMiR

wh_lochy

19:20-19:55

WoMMiR

wh_lochy

20:00-20:35

OpCM

wh_sala_3

20:40-21:15

Numerologia

wh_wieza_polnocna

Najlepsi uczniowie:

Sunniva Sorensen 1453 pkt
Ivy Sparks 1304 pkt
Tequile Lovegood 1064 pkt
Rachel Queventine 1049 pkt
Harley Joker 427 pkt

Opiekun: prof. Arsen McTireliath

Prefekt: Rachel Queventine

Prefekt: Sunniva Sorensen

Kapitan: Ivy Sparks

Specjalista: -

Prefekt naczelny: Ivy Sparks


zobacz więcej

Najlepsi uczniowie:

Nicole de Mortier 1041 pkt
Millicenta Septima Love 995 pkt
Klara Sing 994 pkt
Drarra Maltter 893 pkt
Etienne Malfoy 321 pkt

Opiekun: prof. Jasper McCarthy

Prefekt: Drarra Maltter

Prefekt: Millicenta S. Love

Kapitan: Drarra Maltter

Specjalista: -

Prefekt naczelny: Nicole de Mortier


zobacz więcej

Najnowszy numer kleksa już w marcu

Red. naczelny: Jasper McCarthy

Sowa: redakcja.kleks@gmail.com

Nabór: OTWARTY


zobacz więcej

© 2005-2019 Dyrekcja i Zarząd WH. Wszelkie prawa zastrzeżone

Designed&Developed: Xeme Graphics: Kayla Content: Społeczność WH

 Nasza strona korzysta z ciasteczek, ale takich bez masła, bo podrożało.