Uczniów

Gryffindor

1

Hufflepuff

2

Ravenclaw

5

Slytherin

2

Ogółem

10

W rezerwie

57
Wyszukaj ucznia:

  Najlepsi uczniowie:


  Opiekun: -

  Prefekt: -

  Prefekt: -

  Kapitan: -

  Specjalista: -


  zobacz więcej

  Najlepsi uczniowie:


  Opiekun: -

  Prefekt: -

  Prefekt: -

  Kapitan: -

  Specjalista: -

  Prefekt naczelny: -


  zobacz więcej

  Uczniów

  Gryffindor

  1

  Hufflepuff

  2

  Ravenclaw

  5

  Slytherin

  2

  Ogółem

  10

  W rezerwie

  57
  Wyszukaj ucznia:

  Skala ocen zajęć dydaktycznych:

  • Troll (mugolska 1) - skrót literowy T
  • Okropny (mugolska 2) - skrót literowy O
  • Nędzny (mugolska 3) - skrót literowy N
  • Zadowalający (mugolska 4) - skrót literowy Z
  • Powyżej Oczekiwań (mugolska 5) - skrót literowy P
  • Wybitny (mugolska 6) - skrót literowy W

  Nauczyciele mają obowiązek używania systemu ocen do oceniania prac uczniów, aby móc na koniec wystawić im ocenę. Za ocenę pozytywną (zaliczającą) uznaje się O, N, Z, P, W.

  Progi procentowe na poszczególną ocenę:

  • 100% - Wybitny*
  • 99%-91% - Powyżej oczekiwań
  • 90%-75% - Zadowalający
  • 74%-55% - Nędzny
  • 54%-40% - Okropny
  • 39%-0% - Troll

  * Nauczyciel ma prawo nie wystawić oceny Wybitnej przy uzyskaniu 100%, jeśli ustalił wcześniej, że dana forma sprawdzająca wiedzę nie jest na ocenę Wybitną, bądź należy rozwiązać zadanie dodatkowe aby takową uzyskać.

  Nauczyciele danych przedmiotów mają obowiązek stosowania powyższych progów procentowych, w celu ustalenia oceny z danej pracy.

  Formy sprawdzające wiedzę i umiejętności ucznia:

  1. Sprawdzian - taki sprawdzian powinien być wcześniej zapowiedziany, może być poprzedzony lekcją powtórzeniową. Obejmuje szerszy zakres materiału, np. z danego działu.
  2. Odpowiedź - nauczyciel może zapytać ucznia z 3 ostatnich lekcji chatowych na ocenę i za punkty.
  3. Sumik - jest to niezapowiedziana kartkówka, którą nauczyciel może robić na każdej lekcji, oceniając tym samym umiejętności ucznia. Sumik obejmuje dowolną partię materiału.
  4. Zadanie domowe - nauczyciel może zadać uczniom maksymalnie 2 prace będące dłuższą forma wypowiedzi i 2 dwie będące krótsza forma wypowiedzi. Praca domowa jest obowiązkowa i obejmuje materiał z ostatniej lekcji. Nauczyciel musi powiadomić ucznia o pracy domowej na tydzień przed końcem terminu składania prac. Szczegółowe informacje dotyczące zadania, powinny zawsze znaleźć się w dzienniku przedmiotowym.
  5. Zadanie dodatkowe - zadanie dodatkowe, to lepiej punktowane zadanie domowe. Jest dla uczniów, którzy chcą zrobić więcej, jest to zatem praca nieobowiązkowa, ale także punktowana i oceniana.
  6. Kartkówka - krótka forma sprawdzająca stopień przyswojenia danej partii materiału przez ucznia.
  7. Praktyka - praktyczne wykonanie danego zadania wg obowiązujących kryteriów.
  8. Egzamin - dłuższy sprawdzian z całego roku. Ocena z egzaminu jest najważniejszą oceną ucznia w ciągu całego roku. Na jej podstawie i ocen z całego semestru profesor może wystawić ocenę końcoworoczną.

  Skala ocen z zachowania wraz z progami punktowymi:

  • Wzorowe - 201+ punktów
  • Bardzo dobre - 151-200 punktów
  • Dobre - 91-150 punktów
  • Poprawne - 61-90 punktów
  • Nieodpowiednie - 31-60 punktów
  • Naganne - 0-30 punktów

  Punkty przyznawane uczniom do ogólnej oceny z zachowania:

  1. Konkursy przedmiotowe (przyznane przez nauczyciela uczącego danego przedmiotu): do 10 pkt.
  2. Olimpiady (obowiązkowo przyznane przez organizatora): do 25 pkt.
  3. Pomoc koleżeńska: do 5 pkt.
  4. Aktywny udział w życiu szkoły (np. redagowanie gazetki): 10-20 pkt.
  5. Podsumowanie zachowania na lekcji z danego przedmiotu: -10-20 pkt.
  6. Stosunek ucznia do obowiązków szkolnych (przestrzeganie regulaminu szkoły, netykiety chatu, itp.): -10-10 pkt
  7. Pod koniec roku, opiekun może przyznać uczniom swojego domu punkty za np. pracę na rzecz domu (prefektura, dobre zachowanie na spotkaniach, dbałość o dobro domu), ogólną ocenę zachowania: -10-10 pkt.
  8. Udział w drużynie Quidditcha: 5 pkt; kapitan - 10 pkt.

  Opiekun wylicza średnią arytmetyczną punktów otrzymanych od innych nauczycieli. Początkowo uczeń posiada 100 punktów.

  Zachowanie a szlaban (przykład: po otrzymaniu 1 szlabanu uczeń może uzyskać maksymalnie ocenę bardzo dobrą):

  • 1 szlaban - bardzo dobre
  • 2 szlabany - dobre
  • 3 szlabany - poprawne
  • 4 szlabany - nieodpowiednie
  • 5 szlabanów - naganne

  Warunki klasyfikacji końcoworocznej:

  1. Musi mieć minimum 31% obecności na zajęciach z danego przedmiotu
  2. Musi mieć minimum 3 oceny z danego przedmiotu bez względu na to za jaką formę sprawdzania wiedzy zostały otrzymane.

  W przypadku gdy pierwszy lub drugi warunek nie zostanie spełniony, uczeń może ubiegać się u Dyrektora Szkoły o warunkowe zaliczenie maksymalnie dwóch przedmiotów w postaci egzaminu klasyfikacyjnego. Przywilej dotyczy ten uczniów klasy I oraz II, którzy mogą mieć maksymalnie 2 egzaminy klasyfikacyjne lub 2 oceny Troll, lub egzamin klasyfikacyjny i 1 ocenę Troll na 2 lata szkolne.

  Skala ocen zajęć dydaktycznych:

  • Troll (mugolska 1) - skrót literowy T
  • Okropny (mugolska 2) - skrót literowy O
  • Nędzny (mugolska 3) - skrót literowy N
  • Zadowalający (mugolska 4) - skrót literowy Z
  • Powyżej Oczekiwań (mugolska 5) - skrót literowy P
  • Wybitny (mugolska 6) - skrót literowy W

  Nauczyciele mają obowiązek używania systemu ocen do oceniania prac uczniów, aby móc na koniec wystawić im ocenę. Za ocenę pozytywną (zaliczającą) uznaje się O, N, Z, P, W.

  Progi procentowe na poszczególną ocenę:

  • 100% - Wybitny*
  • 99%-91% - Powyżej oczekiwań
  • 90%-75% - Zadowalający
  • 74%-55% - Nędzny
  • 54%-40% - Okropny
  • 39%-0% - Troll

  * Nauczyciel ma prawo nie wystawić oceny Wybitnej przy uzyskaniu 100%, jeśli ustalił wcześniej, że dana forma sprawdzająca wiedzę nie jest na ocenę Wybitną, bądź należy rozwiązać zadanie dodatkowe aby takową uzyskać.

  Nauczyciele danych przedmiotów mają obowiązek stosowania powyższych progów procentowych, w celu ustalenia oceny z danej pracy.

  Formy sprawdzające wiedzę i umiejętności ucznia:

  1. Sprawdzian - taki sprawdzian powinien być wcześniej zapowiedziany, może być poprzedzony lekcją powtórzeniową. Obejmuje szerszy zakres materiału, np. z danego działu.
  2. Odpowiedź - nauczyciel może zapytać ucznia z 3 ostatnich lekcji chatowych na ocenę i za punkty.
  3. Sumik - jest to niezapowiedziana kartkówka, którą nauczyciel może robić na każdej lekcji, oceniając tym samym umiejętności ucznia. Sumik obejmuje dowolną partię materiału.
  4. Zadanie domowe - nauczyciel może zadać uczniom maksymalnie 2 prace będące dłuższą forma wypowiedzi i 2 dwie będące krótsza forma wypowiedzi. Praca domowa jest obowiązkowa i obejmuje materiał z ostatniej lekcji. Nauczyciel musi powiadomić ucznia o pracy domowej na tydzień przed końcem terminu składania prac. Szczegółowe informacje dotyczące zadania, powinny zawsze znaleźć się w dzienniku przedmiotowym.
  5. Zadanie dodatkowe - zadanie dodatkowe, to lepiej punktowane zadanie domowe. Jest dla uczniów, którzy chcą zrobić więcej, jest to zatem praca nieobowiązkowa, ale także punktowana i oceniana.
  6. Kartkówka - krótka forma sprawdzająca stopień przyswojenia danej partii materiału przez ucznia.
  7. Praktyka - praktyczne wykonanie danego zadania wg obowiązujących kryteriów.
  8. Egzamin - dłuższy sprawdzian z całego roku. Ocena z egzaminu jest najważniejszą oceną ucznia w ciągu całego roku. Na jej podstawie i ocen z całego semestru profesor może wystawić ocenę końcoworoczną.

  Skala ocen z zachowania wraz z progami punktowymi:

  • Wzorowe - 201+ punktów
  • Bardzo dobre - 151-200 punktów
  • Dobre - 91-150 punktów
  • Poprawne - 61-90 punktów
  • Nieodpowiednie - 31-60 punktów
  • Naganne - 0-30 punktów

  Punkty przyznawane uczniom do ogólnej oceny z zachowania:

  1. Konkursy przedmiotowe (przyznane przez nauczyciela uczącego danego przedmiotu): do 10 pkt.
  2. Olimpiady (obowiązkowo przyznane przez organizatora): do 25 pkt.
  3. Pomoc koleżeńska: do 5 pkt.
  4. Aktywny udział w życiu szkoły (np. redagowanie gazetki): 10-20 pkt.
  5. Podsumowanie zachowania na lekcji z danego przedmiotu: -10-20 pkt.
  6. Stosunek ucznia do obowiązków szkolnych (przestrzeganie regulaminu szkoły, netykiety chatu, itp.): -10-10 pkt
  7. Pod koniec roku, opiekun może przyznać uczniom swojego domu punkty za np. pracę na rzecz domu (prefektura, dobre zachowanie na spotkaniach, dbałość o dobro domu), ogólną ocenę zachowania: -10-10 pkt.
  8. Udział w drużynie Quidditcha: 5 pkt; kapitan - 10 pkt.

  Opiekun wylicza średnią arytmetyczną punktów otrzymanych od innych nauczycieli. Początkowo uczeń posiada 100 punktów.

  Zachowanie a szlaban (przykład: po otrzymaniu 1 szlabanu uczeń może uzyskać maksymalnie ocenę bardzo dobrą):

  • 1 szlaban - bardzo dobre
  • 2 szlabany - dobre
  • 3 szlabany - poprawne
  • 4 szlabany - nieodpowiednie
  • 5 szlabanów - naganne

  Warunki klasyfikacji końcoworocznej:

  1. Musi mieć minimum 31% obecności na zajęciach z danego przedmiotu
  2. Musi mieć minimum 3 oceny z danego przedmiotu bez względu na to za jaką formę sprawdzania wiedzy zostały otrzymane.

  W przypadku gdy pierwszy lub drugi warunek nie zostanie spełniony, uczeń może ubiegać się u Dyrektora Szkoły o warunkowe zaliczenie maksymalnie dwóch przedmiotów w postaci egzaminu klasyfikacyjnego. Przywilej dotyczy ten uczniów klasy I oraz II, którzy mogą mieć maksymalnie 2 egzaminy klasyfikacyjne lub 2 oceny Troll, lub egzamin klasyfikacyjny i 1 ocenę Troll na 2 lata szkolne.

  Najlepsi uczniowie:


  Opiekun: -

  Prefekt: -

  Prefekt: -

  Kapitan: -

  Specjalista: -

  Prefekt naczelny: -


  zobacz więcej

  Najlepsi uczniowie:


  Opiekun: -

  Prefekt: -

  Prefekt: -

  Kapitan: -

  Specjalista: -


  zobacz więcej

   Najnowszy numer kleksa już w maju!

   Red. naczelny: Arianne Clair
   Jasper McCarthy

   Sowa: redakcja.kleks@gmail.com

   Nabór: OTWARTY


   zobacz więcej

   © 2005-2018 Dyrekcja i Zarząd WH. Wszelkie prawa zastrzeżone

   Designed&Developed: Xeme Graphics: Kayla Content: Społeczność WH

    Nasza strona korzysta z ciasteczek, ale takich bez masła, bo podrożało.